Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Challenge page 235 The Big Nerd Ranch Guide - Objective C

pass the block anonymously as an argument to enumerateOBjectsUsingblock: 


[oldStrings enumerateObjectsUsingBlock:^(id string, NSUInteger i, BOOL *stop) {
            NSRange yRange = [string rangeOfString:@"y"
                                           options:NSCaseInsensitiveSearch];
            //Did I find a y?
            if (yRange.location != NSNotFound) {
                *stop = YES;    //Prevent further iterations
                return;         //Stop this iteration
            }
            NSMutableString *newString = [NSMutableString stringWithString:string];
            //Iterate over the array of vowels, replacing occurrences of each
            //with an empty string
            for (NSString *s in vowels) {
                NSRange fullRange = NSMakeRange(0, [newString length]);
                [newString replaceOccurrencesOfString:s
                                           withString:@""
                                              options:NSCaseInsensitiveSearch
                                                range:fullRange];
            }
            [newStrings addObject:newString];
        }];


add a notification update with block 

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserverForNameNSSystemTimeZoneDidChangeNotification 
                                                          object:nil 
                                                           queue:nil
                                                      usingBlock: ^(NSNotification *note){
                                                          NSLog (@"The system time zone has changed!");    
                                                      }];

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου