Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

add 20 days (or month etc) on one NSDate


NSCalendar*       calendar = [[NSCalendar alloc] initWithCalendarIdentifier: NSGregorianCalendar];
NSDateComponents* components = [[NSDateComponents alloc] init];
components.day = 20;
NSDate* newDate = [calendar dateByAddingComponents: components toDate:STARTDATE options: 0];
    [exp setExpireDate:[newDate timeIntervalSinceReferenceDate]];

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου