Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

add DatePicker fast - easy going programmaticallysource: here (god bless him)

- (void)changeDate:(UIDatePicker *)sender {
 NSLog(@"New Date: %@", sender.date);
}

- (void)removeViews:(id)object {
 [[self.view viewWithTag:9] removeFromSuperview];
 [[self.view viewWithTag:10] removeFromSuperview];
 [[self.view viewWithTag:11] removeFromSuperview];
}

- (void)dismissDatePicker:(id)sender {
 CGRect toolbarTargetFrame = CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height, 320, 44);
 CGRect datePickerTargetFrame = CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height+44, 320, 216);
 [UIView beginAnimations:@"MoveOut" context:nil];
 [self.view viewWithTag:9].alpha = 0;
 [self.view viewWithTag:10].frame = datePickerTargetFrame;
 [self.view viewWithTag:11].frame = toolbarTargetFrame;
 [UIView setAnimationDelegate:self];
 [UIView setAnimationDidStopSelector:@selector(removeViews:)];
 [UIView commitAnimations];
}

- (IBAction)callDP:(id)sender {
 if ([self.view viewWithTag:9]) {
  return;
 }
 CGRect toolbarTargetFrame = CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height-216-44, 320, 44);
 CGRect datePickerTargetFrame = CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height-216, 320, 216);

 UIView *darkView = [[[UIView alloc] initWithFrame:self.view.bounds] autorelease];
 darkView.alpha = 0;
 darkView.backgroundColor = [UIColor blackColor];
 darkView.tag = 9;
 UITapGestureRecognizer *tapGesture = [[[UITapGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(dismissDatePicker:)] autorelease];
 [darkView addGestureRecognizer:tapGesture];
 [self.view addSubview:darkView];

 UIDatePicker *datePicker = [[[UIDatePicker alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height+44, 320, 216)] autorelease];
 datePicker.tag = 10;
 [datePicker addTarget:self action:@selector(changeDate:) forControlEvents:UIControlEventValueChanged];
 [self.view addSubview:datePicker];

 UIToolbar *toolBar = [[[UIToolbar alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, self.view.bounds.size.height, 320, 44)] autorelease];
 toolBar.tag = 11;
 toolBar.barStyle = UIBarStyleBlackTranslucent;
 UIBarButtonItem *spacer = [[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemFlexibleSpace target:nil action:nil] autorelease];
 UIBarButtonItem *doneButton = [[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemDone target:self action:@selector(dismissDatePicker:)] autorelease];
 [toolBar setItems:[NSArray arrayWithObjects:spacer, doneButton, nil]];
 [self.view addSubview:toolBar];

 [UIView beginAnimations:@"MoveIn" context:nil];
 toolBar.frame = toolbarTargetFrame;
 datePicker.frame = datePickerTargetFrame;
 darkView.alpha = 0.5;
 [UIView commitAnimations];
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου