Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

how to use uisegment control


 source here:

- (IBAction)segmentSwitch:(id)sender {
 UISegmentedControl *segmentedControl = (UISegmentedControl *) sender;
 NSInteger selectedSegment = segmentedControl.selectedSegmentIndex;

 if (selectedSegment == 0) {
  //toggle the correct view to be visible
  [firstView setHidden:NO];
  [secondView setHidden:YES];
 }
 else{
  //toggle the correct view to be visible
  [firstView setHidden:YES];
  [secondView setHidden:NO];
 }
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου