Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ios - create unique identifier strings


CFUUIDRef newUniqueID = CFUUIDCreate(kCFAllocatorDefault);

Objects of type CFUUIDRef represent a UUID and are generated using the time, a counter and a hardware identifier, which is usually the MAC address of the ethernet card. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου