Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Transform UIImage into Black'n'White imagesource here:


- (UIImage *)getBlackAndWhiteVersionOfImage:(UIImage *)anImage {
 UIImage *newImage;
 
 if (anImage) {
 CGColorSpaceRef colorSapce = CGColorSpaceCreateDeviceGray();
 CGContextRef context = CGBitmapContextCreate(nil, anImage.size.width * anImage.scale, anImage.size.height * anImage.scale, 8, anImage.size.width * anImage.scale, colorSapce, kCGImageAlphaNone);
 CGContextSetInterpolationQuality(context, kCGInterpolationHigh);
 CGContextSetShouldAntialias(context, NO);
 CGContextDrawImage(context, CGRectMake(0, 0, anImage.size.width, anImage.size.height), [anImage CGImage]);
 
 CGImageRef bwImage = CGBitmapContextCreateImage(context);
 CGContextRelease(context);
 CGColorSpaceRelease(colorSapce);
 
 UIImage *resultImage = [UIImage imageWithCGImage:bwImage];
 CGImageRelease(bwImage);
 
 UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(anImage.size, NO, anImage.scale);
 [resultImage drawInRect:CGRectMake(0.0, 0.0, anImage.size.width, anImage.size.height)];
 newImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
 UIGraphicsEndImageContext();
 }
 
 return newImage;
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου